Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Her türlü Ölçme ve Harita yapımı, Harita ve Planların yerine uygulanması (aplikasyon), Uzaktan Algılama, Mülkiyet ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS Ölçmeleri, Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Yersel ve Havai Fotogrametri, Arazi Topulaştırması, İmar Planı Uygulamaları konularında Doktora seviyesinde eğitim öğretim yapmak. Proje/tez üretmek ve bilimsel yayın yapmaktır.

ÖÇ-1 : Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ-2 : Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
ÖÇ-3 : Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.
ÖÇ-4 : Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.
ÖÇ-5 : Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
ÖÇ-6 : Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.
ÖÇ-7 : Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.
ÖÇ-8 : Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
ÖÇ-9 : Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.
ÖÇ-10 : Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.
ÖÇ-11 : Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-12 : Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-13 : Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
   Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
   Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.
   Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
   Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.
   Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
   Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.
   Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.
Öğrenme Yetkinliği   Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
   Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik   Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.1,21,2
Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.1,22
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.1,41,2,4,5
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.2,3,41,2,3,4,5
Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.2,31,2,4,5
Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.2,41,2,3
Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.1,2,31,4,5
Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.1,2,41,3,4
Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.1,2,3,41,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 1. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 2. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 3. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
 4. Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.1,21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 2. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 3. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 1. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 2. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 3. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.11,2
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.11,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 1. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 2. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
 3. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 4. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.2,31
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 1. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 2. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.