Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı temelde diplomat adayı yetiştirmektir. Bunun dışında çeşitli devlet kurumlarına ve özel kurumlara Uluslararası İlişkiler alanında iyi bir altyapıya sahip uluslararası ilişkiler uzmanı yetiştirmeyi amaçlar. Mesleki amaçların dışında bu programın amacı Uluslararası alanda tarih, coğrafya, siyaset ve diplomasi bilgisine sahip, geçmişini bilen ve geleceğini görebilen, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakabilen nitelikli ve kültürlü bireyler yetiştirmektir.

ÖÇ-1 : Uluslararası ilişkiler alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olabilmeli
ÖÇ-2 : Uluslararası ilişkiler disiplininin temel faktörlerini ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilmeli
ÖÇ-3 : Mesleki altyapı açısından gerekli olan hukuk bilgisini edinebilmeli
ÖÇ-4 : Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurup, en az bir yabancı dili okuyup anlayabilmeli
ÖÇ-5 : Bilgiye erişebilip, bu amaçla kaynak araştırması yapabilmeli ve veritabanları ile diğer kaynakları kullanabilmeli
ÖÇ-6 : Siyasal olayların tarihsel kökenlerini anlayarak, geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilmeli
ÖÇ-7 : Siyasete yön veren ulusal ve uluslararası örgütler hakkındaki bilgiyi derinleştirebilmeli
ÖÇ-8 : Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Uluslararası ilişkiler alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olabilmeli
   Uluslararası ilişkiler disiplininin temel faktörlerini ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilmeli
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Mesleki altyapı açısından gerekli olan hukuk bilgisini edinebilmeli
   Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurup, en az bir yabancı dili okuyup anlayabilmeli
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Bilgiye erişebilip, bu amaçla kaynak araştırması yapabilmeli ve veritabanları ile diğer kaynakları kullanabilmeli
Öğrenme Yetkinliği   Siyasal olayların tarihsel kökenlerini anlayarak, geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilmeli
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Siyasete yön veren ulusal ve uluslararası örgütler hakkındaki bilgiyi derinleştirebilmeli
Alana Özgü Yetkinlik   Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Uluslararası ilişkiler alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olabilmeli12,3
Uluslararası ilişkiler disiplininin temel faktörlerini ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilmeli11,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir.
 6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Mesleki altyapı açısından gerekli olan hukuk bilgisini edinebilmeli1,24,5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurup, en az bir yabancı dili okuyup anlayabilmeli22,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 5. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgiye erişebilip, bu amaçla kaynak araştırması yapabilmeli ve veritabanları ile diğer kaynakları kullanabilmeli1,22,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Siyasal olayların tarihsel kökenlerini anlayarak, geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilmeli1,31,2,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte 32ne sahiptir.
 7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Siyasete yön veren ulusal ve uluslararası örgütler hakkındaki bilgiyi derinleştirebilmeli1,2,3,51,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli1,21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.