Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, Ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, İlköğretim kurumları II. kademedeki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek, çağdaş öğretim yaklaşımlarını bilen, modern teknolojiyi kullanabilen Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

ÖÇ-1 : yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
ÖÇ-2 : yeterli düzeyde alanı öğretme bilgisine sahip olur.
ÖÇ-3 : öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları tasarlayabilir.
ÖÇ-4 : öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
ÖÇ-5 : Türkçe öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-6 : öğrencilerin dilsel gelişimlerini farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilir.
ÖÇ-7 : öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.
ÖÇ-8 : iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.
ÖÇ-9 : öğretilecek konunun doğasına bağlı olarak uygun öğretim araç-gereç ve kaynaklarından yararlanabilir.
ÖÇ-10 : Türkçe alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkili kullanabilir.
ÖÇ-11 : dil bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir.
ÖÇ-12 : farklı disiplinlerdeki problemler için dil bilimsel modeller kurabilir ve çözebilir.
ÖÇ-13 : Türk dilinin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-14 : yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
ÖÇ-15 : Türkçeyi etkin bir iletişim aracı olarak kullanır.
ÖÇ-16 : bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
ÖÇ-17 : kendi öz değerlendirmesini yapabilir.
ÖÇ-18 : öğrenmeyi öğrenir.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
   yeterli düzeyde alanı öğretme bilgisine sahip olur.
   öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
   Türkçe öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
   dil bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir.
   Türk dilinin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları tasarlayabilir.
   öğrencilerin dilsel gelişimlerini farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilir.
   öğretilecek konunun doğasına bağlı olarak uygun öğretim araç-gereç ve kaynaklarından yararlanabilir.
   Türkçe alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkili kullanabilir.
   farklı disiplinlerdeki problemler için dil bilimsel modeller kurabilir ve çözebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
   kendi öz değerlendirmesini yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği   iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.
   yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
   öğrenmeyi öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.
   Türkçeyi etkin bir iletişim aracı olarak kullanır.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.11,2,4,5
yeterli düzeyde alanı öğretme bilgisine sahip olur.11,2,3,4,5
öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılabilecek farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.14,5
Türkçe öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.11,5
dil bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir.11,2
Türk dilinin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. 11
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları tasarlayabilir.11,4
öğrencilerin dilsel gelişimlerini farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilir.22,3,4,6
öğretilecek konunun doğasına bağlı olarak uygun öğretim araç-gereç ve kaynaklarından yararlanabilir.23,4,5
Türkçe alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkili kullanabilir.11,2
farklı disiplinlerdeki problemler için dil bilimsel modeller kurabilir ve çözebilir.1,21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.1,2,31,2,3
kendi öz değerlendirmesini yapabilir.12
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alırve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.1,2,31,2,3,4
yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.33
öğrenmeyi öğrenir.1,2,31,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.15,8
Türkçeyi etkin bir iletişim aracı olarak kullanır.1,2,31,2,3,4,5,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.