Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON / İŞLETME YÖNETİMİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :İşletme Programının amacının, bölge ve ülke bazında kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında ara eleman yetiştirmek olması ile beraber temel amaç; *İktisadi sektörün ve sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu; *Temel işletmecilik ve yöneticilik bilgileriyle donatılmış, *İktisadi sektörün yapısını ve sanayi işletmelerinin işleyişini iyi bilen, bu işletmeleri, yönetebilmek için gerekli bilgi,beceri ve ahlak yapısına sahip olan, *Objektif düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş olan, *İyi insan ilişkileri kurabilen, araştırmacı ve uygulamacı meslek elemanları ve yönetici adayları yetiştirmektir.

ÖÇ-1 : İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlayabileceklerdir.
ÖÇ-2 : Yönetim fonksiyonlarına ve muhasebe uygulamalarına teorik açıdan hakim olabilecek ve pratik açıdan uygulayabileceklerdir.
ÖÇ-3 : Etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal/hukuksal unsurları belirleyebileceklerdir.
ÖÇ-4 : İşletmenin finansal durumunu temel düzeyde çözümleyebilecektir.
ÖÇ-5 : Makro ve mikro boyutta edinmiş oldukları ekonomi bilgisini mesleki yaşantılarında kullanabileceklerdir.
ÖÇ-6 : Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programlarını uygulayabileceklerdir.
ÖÇ-7 : İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine sahip olabileceklerdir.
ÖÇ-8 : İşletmelerde büro düzeni, çalışma şartları, ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini gösterebileceklerdir.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Yönetim fonksiyonlarına ve muhasebe uygulamalarına teorik açıdan hakim olabilecek ve pratik açıdan uygulayabileceklerdir.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal/hukuksal unsurları belirleyebileceklerdir.
   İşletmenin finansal durumunu temel düzeyde çözümleyebilecektir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlayabileceklerdir.
   İşletmelerde büro düzeni, çalışma şartları, ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini gösterebileceklerdir.
Öğrenme Yetkinliği   Makro ve mikro boyutta edinmiş oldukları ekonomi bilgisini mesleki yaşantılarında kullanabileceklerdir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programlarını uygulayabileceklerdir.
Alana Özgü Yetkinlik   İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine sahip olabileceklerdir.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Yönetim fonksiyonlarına ve muhasebe uygulamalarına teorik açıdan hakim olabilecek ve pratik açıdan uygulayabileceklerdir.1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal/hukuksal unsurları belirleyebileceklerdir.1,21,3,4,5
İşletmenin finansal durumunu temel düzeyde çözümleyebilecektir.1,21,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.
 3. Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 4. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.
 5. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlayabileceklerdir.
İşletmelerde büro düzeni, çalışma şartları, ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini gösterebileceklerdir.2,31,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.
 2. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 3. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 1. Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Makro ve mikro boyutta edinmiş oldukları ekonomi bilgisini mesleki yaşantılarında kullanabileceklerdir.13
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1. Neyi nasıl öğreneceğini gösterir.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programlarını uygulayabileceklerdir.1,2,45
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine sahip olabileceklerdir.1,21,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.