Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/eee
Tel: +90 0462 3253154 , 3772906
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonucunda Elektrik Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçilerek programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik Mühendisi unvanı verilmeye başlandı. Bölüm, 1982 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adını aldı ve 2547 sayılı yasa ile oluşturulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı. Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmış ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüme de Mühendislik Fakültesi içinde misyonuna devam etmeye başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Ülke genelinde merkezi olarak yapılmakta olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre belirli bir kontenjan dahilinde istenilen puan türünden yeterli puanı alan Öğrenciler bölüme kayıt yaptırmaktadırlar. 2010 yılından itibaren bu merkezi sınav Yüksek Öğretim Giriş Sınavı (YGS)ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak değiştirilmiştir. Bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler KTÜ genelinde uygulanan kayıt işlemleri çerçevesinde KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılan bir organizasyonla kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Yeni öğrenciler için kayıt şartları ve ne yapılacağına dair açıklamalar KTÜ web sayfasından öğrencilere duyurulmaktadır. Bunun dışında yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yaty ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili açıklamalar KTÜ web sayfasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Öğrencilere yönelik web sayfalarında açıklanmaktadır.
PROGRAMIN AMACI  
Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam ettikten sonra bölümdeki eğitiğmlerine başlamaktadırlar. 1. ve 2. yıllarda genellikle temel bilimlere yönelik derslerin yanısıra Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yönelik çekirdek dersleri almaktadırlar. 3. yılın başında öğrenciler kendi isteklerine göre Elektrik ve Kontrol Alanı ile Elektronik ve Haberleşme Alanı'ndan birini seçerek eğitimlerine devam etmektedirler. 3. yılda her iki alanın bazı dersleri ortak olsa da 4. yılda tümüyle farklılaşmaktadır. Öğrenciler 2. yılın sonundan itibaren 60 iş günü mesleki stajlarını yapmaya başlayabilmektedirler. Toplam 8 yarıyılın her bieirinde en az %30 olmak üzere 4 yıllık eğitim süresince verilen derslerin en az %30'unun eğitim dili İngilizcedir. Okutulan derslerin %24 lük bölümü temel bilimleri, %16 lık bölümü sosyal içerikli dersleri kapamakta, geri kalan dersler ise teorik ve uygulamalı mesleki derslerden oluşmaktadır. 7. yarıyılda yer alan Tasarım Projesi dersi 8. yarıyıldaki Bitirme Projesi dersinin ön koşulu olup, öğrenciler Tasarım Projesi dersini belirlenen uygulama planına göre gruplar halinde alarak, Bitirme Projesinin ön hazırlıklarını yaparlar. 7. yarıyıldan ders almaya başlayan öğrenciler, önceki yarıyıllardaki bütün derslerini geçmişlerse, istemeleri halinde ek olarak 12 kredilik ders alarak 5. yarıyıl başında tercih etmedikleri alana yönelik dersleri de alıp, kendilerini her iki alanda da yetiştirebilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 60 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve bitirme projelerini Bitirme Projesi Uygulama Yönergesine uygun olarak başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Sınavlar Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme Ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu bir arasınav (%50) ve dönem sonu sınavı (%50) ile belirlenmektedir. Dönem sonu sınavından en az 45/100 alınması zorunludur. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığıstaj raporundan geçer not alan öğrencilere ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölüm mezunları serbest elektrik-elektronik mühendisi olarak kendi işyerlerini kurup çalıştıkları gibi başta TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM Şirketleri, olmak üzere enerji iletim ve dağıtım şirketlerinde, haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren bir çok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler. Bir çok mezun ise üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olmuşlardır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bölüm mezunlarının bir çoğu gerek kendi bölümümüzde, gerekse yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedirler. Bu eğitimlerini tamamlayan bir çok mezun günümüzde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Bazıları ise lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra özel firmalarda çalışmalarını sürdürmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 61080, Trabzon
Telefonu: 3253154 , 3772906
Belge Geçer: 325 7405
E-Postaihaltas@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/eee
BÖLÜM OLANAKLARI  
14719 m2 alan üzerine kurulmuştur. Bunun 3832 m2 si laboratuar alanıdır. 10 derslik bir seminer salonu ve bir de amfi bulunmaktadır. 4 derslik Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne tahsis edilmiştir. Amfi, seminer salonu, PC lab ve bütün derslikler projeksiyon cihazına sahiptir. Her yıl 100 civarında yeni öğrenci alınmaktadır. 17 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi, 2 mühendis, 10 teknisyen, 1 sekreter ve 3 de temizlik elemanı bulunmaktadır.