Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM / İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Geçmişle karşılaştırıldığında, günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları role sürekli değişimi daha fazla önem kazanmakta ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkiyedeki Sınıf Öğretmenliği alanındaki öğretim elemanı ve öğretim üyesi ihtiyacıyla beraber, İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Programı 2008-2009 eğitim öğretim döneminden itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Tezli yüksek lisans programlarına 03.07.2009 tarih ve 225 sayılı KTÜ Senatosu Kararıyla Enstitümüzün her anabilim dalı için belirlenen lisans mezunları başvurabilir. Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamasının %35'i ve mülakat puanının %10'unun toplamı en az 60 olması gerekir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma 4 ? Mülakata girmiş olma
Program Profili  
İlköğretim ABD (Sınıf Öğretmenliği), yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 85-89 (BA), 80-84 (BB), 75-79 (CB), 70-74 (CC), 60-69 (DC), 50-59 (DD), 40-49 (FD) and 0-39 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İLKÖĞRETİM (Sınıf Öğretmenliği) alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTU FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, SÖĞÜTLÜ-AKÇAABAT / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3777386
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : ilkogretim@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/ilkogretim
Bölüm Olanakları : 
Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programı için yeterli olacak düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) bölümümüzde mevcut olup, yetersiz hallerde diğer programlardan faydalanılması planlanmaktadır. Fakültemizde mevcut olan fen bilgisi laboratuvarlarından ihtiyaç duyulduğunda yararlanılması öngörülmektedir.Yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği, içerisinde 30'ar masaüstü bilgisayarın bulunduğu 4 adet bilgisayar laboratuvarı fakültemizde mevcuttur. Bu laboratuvarlar internete bağlı olup projeksiyon makineleri ve tarayıcılarla donatılmıştır. Bu laboratuvarlar şu anda çok amaçlı (ders uygulamaları, sunumlar vs.) kullanılmakta olup lisansüstü öğrenciler için bu laboratuarlar gerektiği ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılacaktır. Fakültemiz İlköğretim Bölümü içerisinde ayrıca İnternete bağlı 20 bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar salonu mevcuttur. Öğrenciler fakültedeki kütüphaneden yararlanabileceği gibi geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite kütüphanesi olan Faik Ahmet Barutçu kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.