Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3017 PLANLAMADA CBS UYGULAMALARI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ali İhsan KADIOĞULLARI
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriilgili bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı CBS’nin kent ve bölge planlamada karar verme sürecini destekleyen bir araç (mekânsal karar destek sistemi) olarak kullanımının, planlamanın ilişkili olduğu birçok alandaki uygulamaların kavranması ve bunlarla ilgili bir planlama probleminin tanımından çözümüne kadarki sürecin bir CBS projesi kapsamında gerçekleştirilmesidir. Bu uygulamaların örneklendirilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası kurumların CBS uygulamaları ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi de dersin diğer bir hedefini oluşturmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kent ve bölge planlamada karar verme sürecini destekleyen CBS uygulamalarını tanıyacak, kullanımlarını örnekler üzerinden tartışabilecekler.

16,19

1,6

ÖÇ - 2 :

Öğrendikleri uygulamalar kapsamında bir planlama probleminin tanımından çözümüne kadar geçen temel süreçleri gerçek verilerle CBS ortamında gerçekleştirecekler.

9,17,21

1,6

ÖÇ - 3 :

Kendi inisiyatifleriyle oluşturacakları bir kentin sorunlarına yönelik bir CBS projesini uygulayabilir olacaklar.

12,18,19

1,6

ÖÇ - 4 :

Planlamaya yönelik bir CBS projesinin uygulanması sırasında karşılaştıkları problemlerin çözümünü bulma konusunda deneyim kazanacaklar.

18

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

CBS’nin planlamada karar verme sürecine destek olacak nitelikteki uygulamaları kapsamında; çevre, ekoloji ve doğal kaynaklar; madencilik, yerbilim, risk ve afetler; kırsal kaynaklar, kentsel tasarım, kültür ve turizm ile ilgili ve 3B CBS; ÇED, çevresel izleme ve kirlilik; ulaşım planlaması ve mekânsal etkileşim modelleri; altyapı ve enerji; toplum sağlığı, sivil savunma, güvenlik ve suç haritalaması; CBS-tabanlı gerçek zamanlı izleme/takip; internet ortamında etkileşimli haritalar; yerel ve merkezi yönetim hizmetleri ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının örneklerle etkileşimli anlatımı. Bu konulardan birini kapsayacak bir planlama probleminin CBS destekli olarak; tanımı ve amacının belirlenmesi, veritabanının oluşturulması, analizler/sorgulamaların yapılması ile sentez/sonuçlarının orta konduğu bir proje süreciyle uygulanması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders kapsamının ve kaynakların tanıtımı ve beklentilerin tartışılması

 Hafta 2

Çevre, ekoloji ve doğal kaynaklara yönelik CBS uygulamaları: İklim, toprak ve tarım, erozyon, biyolojik çeşitlilik (karasal, sucul, denizel ve sulak alan, orman, vd. ekosistemlerde habitat ve biyotop) haritalaması; havza yönetimi, hidroloji ve hidrojeoloji uygulama örnekleri

 Hafta 3

Madencilik, yerbilim, risk ve afetler ile ilgili CBS uygulamaları: Madencilik, jeolojik, jeoteknik, jeofizik (altyapı, arkeometri,….) uygulama örnekleri; Zemin, sıvılaşma, faylar, vb.ni konu alan deprembilim (sismoloji) uygulamaları Heyelan, çığ ve taşkın ile ilgili uygulamalar

 Hafta 4

Kırsal kaynaklar, kentsel tasarım, kültür ve turizm ile ilgili ve 3B CBS uygulamaları: Kırsal kaynak, peyzaj, rekreasyon ve turizm planlaması, kültür varlıkları, arkeoloji ve kentsel tasarım ile 3 boyutlu CBS uygulamaları

 Hafta 5

ÇED, çevresel izleme ve kirlilik ile ilgili CBS uygulamaları: ÇED, su kalitesi izleme vb. uygulamalar; Su, toprak, hava, elektromanyetik, vd. kirliliklerle ilgili uygulamalar

 Hafta 6

Ulaşım planlaması ve mekânsal etkileşim modelleri üzerine CBS uygulamaları: Karayolu, demiryolu/raylı sistem, havaalanı planlaması, nüfusun kent içi hareketleri, ulaşım aksları ve toplu taşımaya yönelik uygulamalar

 Hafta 7

Altyapı ve enerji ile ilgili CBS uygulamaları: Yol güzergâhı, elektrik dağıtımı, içmesuyu, atıksu, katı atık, barajlar, rüzgâr ve güneş santralleri, vd. altyapı ve enerji tesisi planlama uygulamaları

 Hafta 8

Toplum sağlığı, sivil savunma, güvenlik ve suç haritalaması CBS uygulamaları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

CBS-tabanlı gerçek zamanlı izleme/takip; internet ortamında etkileşimli CBS uygulamaları: Gerçek zamanlı çevresel izleme-raporlama, mobil CBS, navigasyon, araç ve filo izlemesi, karayolu durum takibi (gerçek zamanlı ulaşım ağı izlenmesi), internet tabanlı uygulamalar, etkileşimli internet haritaları

 Hafta 11

Yerel ve merkezi yönetim CBS uygulamaları: Kent bilgi sistemi, kent rehberi, kampus bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi, vb. yerel bilgi sistemleri, TAKBİS vb. merkezi bilgi sistemleri

 Hafta 12

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları (TUCBS Projesi): Gelişimi ve mevcut durumu

 Hafta 13

Öğrencilerin CBS çalışmaları/sorular

 Hafta 14

Öğrencilerin CBS çalışmalarının sunumları

 Hafta 15

Öğrencilerin CBS çalışmalarının sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Konularla ilgili güncel makale listesi / ilgili url adresleri

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/11/2016

1

20

Yıl içi çalışma

12
13

06/12/2016
13/12/2016

2

15

Sunum

14
15

20/12/2016
27/12/2016

2

15

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

11

22

Sınıf dışı çalışma

5

10

50

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

2

3

6

Ödev

10

1

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

105