Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Bölümün temel amacı;
. öğrencileri kent ve bölge planlama ve tasarım alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatmak
. öğrencilerin planlama ve tasarım sorunlarına bütüncül bir yaklaşımla tanı koyma ve çözüm üretme bilgi ve becerilerini geliştirmek
. öğrencilerin planlama pratiğinde yeterli deneyim kazanmalarını ve bilgi teknolojileri kullanımı konularında eğitmektir.

ÖÇ-1 : Kent ve bölge planlamasının mantığını, anlamını ve amaçlarını doğal çevrenin korunması, risk yönetimi, yapılı çevrenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesindeki katkılarını tanımlamalı
ÖÇ-2 : Planlama yazınındaki temel kavramlar bilgisini - tarih, kuram, yöntem, yasa- edinmeli ve bunlardan özel planlama konularında yararlanabilmeli
ÖÇ-3 : Çok disiplinli olan planlama ve tasarım meslek alanını bir bütün olarak anlamalı
ÖÇ-4 : Planlamada ve tasarımda sürdürülebilir gelişmeye odaklanmalı
ÖÇ-5 : İnsan yerleşmeleri ve bunlara ilişkin aktif süreçlerdeki sorunları çözme kadar, sektörel (ekonomik, sosyal, fiziksel, teknolojik, doğal çevre, vb.) ilişkileri anlama, planlama ve geliştirme yeteneğini kazanmalı
ÖÇ-6 : Kent kültürünü tanımayabilmeli, kavrayabilmeli, planlama ve tasarımda kullanabilmeli
ÖÇ-7 : Herkes için yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasına yönelik yaklaşımlara ilişkin bilgi ve becerileri edinilmeli
ÖÇ-8 : Kent ekonomisinin işleyişini çözümleyecek yöntem ve teknikleri bilmeli, ekonominin sosyal, mekansal yapı ile ilişkisini kavramalı
ÖÇ-9 : Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisini kazanmalı
ÖÇ-10 : Kültürel ve doğal mirasın değerlendirilmesi ve korunması yönelik bilgi ve beceri kazanmalı
ÖÇ-11 : Yönetimlerin yapısı ve rollerini planlama süreci ve mevzuatını, planlama türlerini ve politika araçlarını, kamusal ve özel aktörlerin rollerini, yapılaşmış çevredeki değişimin yönetimini ve bu çevrede faaliyet gösteren insan etkinliklerini ve sistemleri tanımalı ve kavramalı
ÖÇ-12 : Kent ve bölge planlaması ve kentsel tasarım alanında sağlıklı veriye ve bilgiye erişme, bu amaçla araştırma ve alan çalışması yapabilme, kentsel ve bölgesel analizler yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı
ÖÇ-13 : Kentsel teknik altyapı (yaşam destek) sistemlerini tanımalı, arazi kullanım ilişkilerini kuracak bilgi ve beceriyi edinmeli
ÖÇ-14 : Planlama ve tasarımı farklı sosyal bağlamlardan anlama ve çeşitli sosyal konuları analiz etme, katılımcı yöntemlerle ele alma becerilerine sahip olmalı
ÖÇ-15 : Yaratıcılık, tasarım, soyut-somut kavramlarını iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanma, kentsel mekan bağlamında yorumlayabilmeli
ÖÇ-16 : Kendini profesyonel düzeyde yazılı, sözlü ve grafik araçlarla etkin biçimde ifade edebilmeli, kentsel paydaşlarla iletişim kurma yeteneğini geliştirmeli
ÖÇ-17 : Arazi kullanım planlarını ve projelerini tasarlayabilmeli, elle, bilgisayar desteği ile çizmeli
ÖÇ-18 : Seçenek araştırma türleri ve yenilikçi araştırma yöntemlerini kullanma becerisini kazanmalı
ÖÇ-19 : Bilgi teknolojilerini planlama ve tasarımın değişik aşamalarında kullanabilmeli
ÖÇ-20 : Hem bireysel çalışma ve öğrenme, hem de grup çalışma, özellikle dinleme, müzakere etme ve ekip çalışmasını organize etme yeteneğini geliştirmeli
ÖÇ-21 : Uygulama deneyimlerinden öğrenme, bunlardan çıkarsamalar yapabilme ve yeni durumlar için kullanabilme donanımını edinmeli
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Kent ve bölge planlamasının mantığını, anlamını ve amaçlarını doğal çevrenin korunması, risk yönetimi, yapılı çevrenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesindeki katkılarını tanımlamalı
   Planlama yazınındaki temel kavramlar bilgisini - tarih, kuram, yöntem, yasa- edinmeli ve bunlardan özel planlama konularında yararlanabilmeli
   Kent ekonomisinin işleyişini çözümleyecek yöntem ve teknikleri bilmeli, ekonominin sosyal, mekansal yapı ile ilişkisini kavramalı
   Kültürel ve doğal mirasın değerlendirilmesi ve korunması yönelik bilgi ve beceri kazanmalı
   Yönetimlerin yapısı ve rollerini planlama süreci ve mevzuatını, planlama türlerini ve politika araçlarını, kamusal ve özel aktörlerin rollerini, yapılaşmış çevredeki değişimin yönetimini ve bu çevrede faaliyet gösteren insan etkinliklerini ve sistemleri tanımalı ve kavramalı
   Kentsel teknik altyapı (yaşam destek) sistemlerini tanımalı, arazi kullanım ilişkilerini kuracak bilgi ve beceriyi edinmeli
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Çok disiplinli olan planlama ve tasarım meslek alanını bir bütün olarak anlamalı
   Kent kültürünü tanımayabilmeli, kavrayabilmeli, planlama ve tasarımda kullanabilmeli
   Herkes için yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasına yönelik yaklaşımlara ilişkin bilgi ve becerileri edinilmeli
   Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisini kazanmalı
   Kent ve bölge planlaması ve kentsel tasarım alanında sağlıklı veriye ve bilgiye erişme, bu amaçla araştırma ve alan çalışması yapabilme, kentsel ve bölgesel analizler yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı
   Yaratıcılık, tasarım, soyut-somut kavramlarını iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanma, kentsel mekan bağlamında yorumlayabilmeli
   Arazi kullanım planlarını ve projelerini tasarlayabilmeli, elle, bilgisayar desteği ile çizmeli
   Seçenek araştırma türleri ve yenilikçi araştırma yöntemlerini kullanma becerisini kazanmalı
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Hem bireysel çalışma ve öğrenme, hem de grup çalışma, özellikle dinleme, müzakere etme ve ekip çalışmasını organize etme yeteneğini geliştirmeli
Öğrenme Yetkinliği   Uygulama deneyimlerinden öğrenme, bunlardan çıkarsamalar yapabilme ve yeni durumlar için kullanabilme donanımını edinmeli
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Planlama ve tasarımı farklı sosyal bağlamlardan anlama ve çeşitli sosyal konuları analiz etme, katılımcı yöntemlerle ele alma becerilerine sahip olmalı
   Kendini profesyonel düzeyde yazılı, sözlü ve grafik araçlarla etkin biçimde ifade edebilmeli, kentsel paydaşlarla iletişim kurma yeteneğini geliştirmeli
   Bilgi teknolojilerini planlama ve tasarımın değişik aşamalarında kullanabilmeli
Alana Özgü Yetkinlik   Planlamada ve tasarımda sürdürülebilir gelişmeye odaklanmalı
   İnsan yerleşmeleri ve bunlara ilişkin aktif süreçlerdeki sorunları çözme kadar, sektörel (ekonomik, sosyal, fiziksel, teknolojik, doğal çevre, vb.) ilişkileri anlama, planlama ve geliştirme yeteneğini kazanmalı
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Kent ve bölge planlamasının mantığını, anlamını ve amaçlarını doğal çevrenin korunması, risk yönetimi, yapılı çevrenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesindeki katkılarını tanımlamalı11,3,4
Planlama yazınındaki temel kavramlar bilgisini - tarih, kuram, yöntem, yasa- edinmeli ve bunlardan özel planlama konularında yararlanabilmeli12,5,7
Kent ekonomisinin işleyişini çözümleyecek yöntem ve teknikleri bilmeli, ekonominin sosyal, mekansal yapı ile ilişkisini kavramalı11,4,7
Kültürel ve doğal mirasın değerlendirilmesi ve korunması yönelik bilgi ve beceri kazanmalı11,2,7
Yönetimlerin yapısı ve rollerini planlama süreci ve mevzuatını, planlama türlerini ve politika araçlarını, kamusal ve özel aktörlerin rollerini, yapılaşmış çevredeki değişimin yönetimini ve bu çevrede faaliyet gösteren insan etkinliklerini ve sistemleri tanımalı ve kavramalı11,5,6
Kentsel teknik altyapı (yaşam destek) sistemlerini tanımalı, arazi kullanım ilişkilerini kuracak bilgi ve beceriyi edinmeli11,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 2. Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 3. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 4. İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 5. Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 6. Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 7. İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Çok disiplinli olan planlama ve tasarım meslek alanını bir bütün olarak anlamalı26
Kent kültürünü tanımayabilmeli, kavrayabilmeli, planlama ve tasarımda kullanabilmeli1,23,4,5
Herkes için yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasına yönelik yaklaşımlara ilişkin bilgi ve becerileri edinilmeli1,22,4,6
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisini kazanmalı1,21,3,6
Kent ve bölge planlaması ve kentsel tasarım alanında sağlıklı veriye ve bilgiye erişme, bu amaçla araştırma ve alan çalışması yapabilme, kentsel ve bölgesel analizler yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı1,23,4,6
Yaratıcılık, tasarım, soyut-somut kavramlarını iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanma, kentsel mekan bağlamında yorumlayabilmeli1,22,6
Arazi kullanım planlarını ve projelerini tasarlayabilmeli, elle, bilgisayar desteği ile çizmeli24,5,6
Seçenek araştırma türleri ve yenilikçi araştırma yöntemlerini kullanma becerisini kazanmalı1,21,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
 2. Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
 3. Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
 4. Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
 5. Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
 6. Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Hem bireysel çalışma ve öğrenme, hem de grup çalışma, özellikle dinleme, müzakere etme ve ekip çalışmasını organize etme yeteneğini geliştirmeli 1,2,31,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 2. Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 3. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Uygulama deneyimlerinden öğrenme, bunlardan çıkarsamalar yapabilme ve yeni durumlar için kullanabilme donanımını edinmeli1,2,31,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 2. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Planlama ve tasarımı farklı sosyal bağlamlardan anlama ve çeşitli sosyal konuları analiz etme, katılımcı yöntemlerle ele alma becerilerine sahip olmalı 1,2,31,2
Kendini profesyonel düzeyde yazılı, sözlü ve grafik araçlarla etkin biçimde ifade edebilmeli, kentsel paydaşlarla iletişim kurma yeteneğini geliştirmeli1,2,31,4
Bilgi teknolojilerini planlama ve tasarımın değişik aşamalarında kullanabilmeli51,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 2. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 4. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Planlamada ve tasarımda sürdürülebilir gelişmeye odaklanmalı 22,3,4
İnsan yerleşmeleri ve bunlara ilişkin aktif süreçlerdeki sorunları çözme kadar, sektörel (ekonomik, sosyal, fiziksel, teknolojik, doğal çevre, vb.) ilişkileri anlama, planlama ve geliştirme yeteneğini kazanmalı 12,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 2. Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 3. Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 4. İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 5. Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 6. Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.