Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TIP FAKÜLTESİ / GENEL TIP
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
     5. Yıl
     6. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Fakültenin temel amacı bilimsel anlayışı benimsemiş üstün yeteneklerle donatılmış hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmaları yürütmek ve uzmanlık eğitimi vermektir. Hizmet edeceği toplum kesiminin temel sağlık problemlerini bilen ve bu problemleri çözerek toplumun sağlık seviyesini yükseltebilecek hekimler yetiştirilmektedir. Etik ilkelere bağlı, teknolojiyi etkin kullanabilen, ülkesi ve insanlık için çalışma anlayışında hekimler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

ÖÇ-1 : Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını özetleyebilir.
ÖÇ-2 : Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir
ÖÇ-3 : Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir
ÖÇ-4 : Hastanın hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı fizik muayenelerini yapabilir.
ÖÇ-5 : Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir
ÖÇ-6 : Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir.
ÖÇ-7 : Ulusal Sağlık Sistemi?nin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verebilir.
ÖÇ-8 : Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensipleri tanımlayabilir
ÖÇ-9 : Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir
   Ulusal Sağlık Sistemi?nin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verebilir.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Hastanın hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı fizik muayenelerini yapabilir.
   Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını özetleyebilir.
   Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir
   Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir.
   Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensipleri tanımlayabilir
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir11,2
Ulusal Sağlık Sistemi?nin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verebilir.11
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 3. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Hastanın hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı fizik muayenelerini yapabilir.1,21,2,3,4
Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir1,21,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 2. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 3. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 4. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını özetleyebilir.
Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir1,2,31,2,3
Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir. 1,2,31,2,3
Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir.1,2,31,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensipleri tanımlayabilir2,31,2,3,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 8. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 9. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.