Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Diş hekimliği eğitiminin amacı teorik ve uygulamalı bilgilerin bütünleştirilerek ağız, dişler ve çevre dokuların korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesini sağlayan diş hekimleri yetiştirmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Bilimsellik: Temel Diş Hekimliği Bilimlerine ait preklinik yöntemleri bilir ve uygular, Üç boyutlu düşünme prensiplerine hakimdir. Hasta tanı ve tedavi planı sürecinde problem çözme ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak klinik karar verir, ulusal/uluslararası düzeyde akademik kaynakları izler ve araştırma sonuçlarını değerlendirerek kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarını meslek pratiğinde kullanır.
PÖK-2: Profesyonellik ve Etik: Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek gelişime kendini sürekli açık tutar ve klinik problemlerin çözümünde evrensel mesleki etik kurallara uyarak dental ve tıbbi acil/önceliklendirme prensiplerine göre hareket eder. Hasta mahremiyetini ön planda tutarak hukuk çerçevesinde aydınlatılmış onam alır.
PÖK-3: İletişim: Sağlık bilimleri alanında; biyopsikososyal temelli olarak meslektaşları, ekip üyeleri, hasta ve hasta yakınları ve diğer mesleklerle ile etkili iletişim kurar, kişiler arası uyum ve iletişim becerilerini kullanır.
PÖK-4: Sağlığın Öncelenmesi: Koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarını önceler genel sağlıkla olan ilişkisinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapar. Bunların geliştirilmesi için sorumluluk alır ve hayatın her evresinde sağlıklılık durumunu destekler.
PÖK-5: Kurumsal Yönetim ve Liderlik: Dental tedavi hizmeti sunumunda hasta güvenliğini ve klinik risk yönetimini sistematize ederek, mali ve insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde yönetir ve kalite geliştirme süreçlerine uyar ve uygular. Takım olma prensibi içerisinde uyumlu çalışma,liderlik, saygı ve empati unsurlarını önceler. Doğal afetler ve salgın hastalıklar ile ilgili proaktif yaklaşım sergiler ve gerektiğinde uygular.
PÖK-6: Bilişim: Yönetimsel, teorik ve klinik süreçlerde dijital verilerin saklanması ve gerektiğinde güvenli bir şekilde kullanılması için bilişim teknolojilerini bilir, gerektiğinde kullanır ve güncel gelişmeleri takip eder.
PÖK-7: Tanı ve Tedavi Süreçleri: Farklı yaş grupları ve özel gereksinimli hastaları içerecek şekilde dental hastalıkların tanı ve tedavi planlaması süreçlerini enfeksiyon kontrol prensiplerini gözeterek yönetir, hastanın genel sağlık ve dental kaygı durumlarına göre planlama yapar, çalışma sınırlarını saptar gerektiğinde ise konsültasyon ister. Riskli ve incinebilir (madde bağımlılığı, suistimal, ihmal vb.) grupları fark eder, süreci yönetir ve ağız diş sağlığı hizmetlerini uygular.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi