Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
K.T.Ü Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1970 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeofizik Kürsüsü olarak kurulmuştur. Lisansüstü programına 1977 yılında, I. öğretim lisans programına 1981 yılında ve II. öğretim lisans programına ise 2009 yılında başlanılmıştır. Lisans I. ve II. öğretim programlarında halen kayıtlı 145, yüksek lisansta 21 ve doktorada 16 öğrencimiz vardır. Bölümümüz 2019 yılı itibariyle kuruluşundan bugüne 1030 kişi lisans mezunu vermiştir. Bölümde 5 Prof.., 4 Doç.Dr., 2 Dr.Öğr.Üyesi, 2 Araş.Gör.Dr. ve 3 Arş.Gör. görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT ve AYT)'den yeterli puanlar
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurullarında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Program Profili  
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra ülkemizde kurulan 3. Jeofizik Mühendisliği bölümüdür. Bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan zengin maden potansiyelini ve bölgede meydana gelen doğal afetleri araştırmak amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca, öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltı suyu araştırmaları, arkeolojik alanlarda incelemeler, zemin etüdleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, yarıyıl sonunu sınavlarından geçemedikleri tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Jeofizik Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler. Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü 61080, Trabzon-TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 +904623772706
Belge Geçer           : +90 462 +904623257405
E-Posta      : jeofizik@ktu.edu.tr ve serenl@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/jeofizik
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz Sismik Veri İşlem, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji laboratuvarı olmak 3 araştırma ve uygulama laboratuvarına sahiptir. Uygulamalı Jeofizik laboratuvarında gravite, manyetik, sismik, yer radarı (GPR), elektrik-elektromanyetik ve radyoaktif ölçümler yapabilen güncel aletler mevcuttur. Bu laboratuvarda mikrotremör ve ivme ölçülerini yapacak aletler de yer almaktadır. Sismoloji laboratuvarına bağlı olarak Rize, Artvin, Giresun, Samsun, Bayburt, Erzurum ve KTÜ kampüs alanında olmak üzere 7 istasyondan oluşan bir deprem kayıt şebekesi vardır. Sistem sürekli olarak çalışır ve bu istasyonlarda elde edilen kayıtlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yeraltı yapısı ve depremselliğinin belirlenmesi için kullanılır. Bölümümüzde 18 kişilik bilgisayar laboratuarı, lisans ve lisanüstü eğitimde kullanılan 6 adet tam donanımlı derslik ve 1 adet amfi mevcuttur.