Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Kamu yönetimi yüksek lisansı programı, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Program bünyesinde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimlerine ait dersler yer almaktadır. Her yıl ortalama 15-20 öğrenci programa devam etmektedir. Bugüne kadar 20'yi aşkın tez çalışması bitirilmiştir.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img

KTÜ Senatosu’nun 15.06.2021 tarih ve 320/12 sayılı Kararı (Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları)

KTÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu

Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve mezuniyet durumlarına göre belirlenen derslerden başarılı olmaları zorunludur.

PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Yatay Geçiş:
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin 32.
maddesinin aşağıda belirtilen hükümlerine göre işlem yapılır:
(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın asgari
başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında yapılabilir.
(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşdeğerliği ve ders
uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yüksek lisans programlarına tez aşamasında yatay geçiş kabul edilmez.
(4) Üniversite dışından bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için YÖKDİL, e-YDS ve YDS
sınavlarından 60 puan ya da ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğeri puana sahip olması
gerekir.
Ders Saydırma:
Ders saydırma işlemleri 03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının
Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri?nin aşağıda belirtilen A-4 hükmüne göre gerçekleştirilir:
A - Derslerin Açılması ve Yürütülmesi
(4) Üniversitemiz lisansüstü programlarında başarısızlık ya da çeşitli nedenlerle kaydı silinen
öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz. Ancak öğrenci Üniversitemizin başka bir lisansüstü
programına başvurabilir. Bu durumda olan öğrenci daha önce başarılı olduğu derslerden en fazla
ikisini (6 kredi) ilgili anabilim dalının uygun görüşü doğrultusunda saydırabilir. Başka bir
üniversiteden kaydı silinerek Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenci, ilgili anabilim/bilim dalı
programında başarılı olunan derslerden en fazla ikisinden ders saydırma talebinde bulunabilir.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü
yarıyılın sonunda, toplam 24 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan
zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin, seminer dersinin ve
?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği? dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın
sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması
gerekmektedir (Bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev ya da ikinci bir
ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30,
yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu
başarı notu olarak en az ?CC? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Yüksek lisans programından mezun olmak için; - Toplam 24 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin, seminer dersinin ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersinin (kredisiz) en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, - Tez çalışmasının en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Mezun olan öğrenciler hem kamu yöneticisi hem de işletme yöneticisi olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: KTÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Telefonu: +90 462 377 20 22
Belge Geçer: +90 462 325 32 10
E-Postasosbilens@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
Tam donanımlı bilgisayar salonları, projeksiyon ve slayt makineleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.