Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Maliye Anabilim Dalı ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1996 yılında açılmıştır. Anabilim dalındaki çalışmalar maliye teorisi, mali hukuk, bütçe ve mali planlama ve mali hukuk olmak üzere dört bilim dalına ayrılır.
Kazanılan Derece  
Maliye Bilim Uzmanı
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere MALİYE alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili  
Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlar. Bunun için iktisat, kamu maliyesi ve mali hukuk alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve kendini geliştirir. Araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretir, toplumsal fayda sağlamaya çalışır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunmak
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Ayrıca Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772876
Belge Geçer           : +90 462 3257281
E-Posta      : maliye@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/maliye
Bölüm Olanakları : 
Maliye Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında hizmet vermekte olup olanakları aşağıdaki gibidir: Akademik Personele Ait Oda sayısı: 10, Bölümdeki Bilgisayar Sayısı: 10 Bölümdeki Yazıcı Sayısı: 9 Bölümdeki Projeksiyon Cihazı Sayısı:4 Bölümdeki Derslik Sayısı: 4 adet 100'er kişilik sınıf ve 150 kişilik amfi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerimizin derslerde ve akademik amaçlı çalışmalarında kullanabilmeleri için tümünde internet bağlantısı olan 40'ar bilgisayarlarla donanmış 2 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait seminer salonunda lisanüstü dersler ve seminer sunumları yapılabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüs içinde bulunan üniversitemizin merkez kütüphanesinden yararlanabilirler. Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta olup kullanıcıların kaynaklardan daha fazla yararlanabilmeleri için gerekli tüm donanım (bilgi tarama amaçlı 35 bilgisayar, lazer yazıcı ve tarayıcı) kütüphanede bulunmaktadır. Fakültemiz binasında öğrencilerin hoşça vakit geçirecekleri ve dinlenebilecekleri şekilde düzenlenmiş öğrenci kafeteryası, kampüs içerisinde öyle yemeklerini yiyebilecekleri bir öğrenci yemekhanesi, sinema, tiyatro, konferans salonları, spor merkezi ve sahaları yer almaktadır. Üniversite düzeyinde öğrencilere sosyal faaliyet olanağı sunan fotografçılık ve görsel sanatlar, dağcılık, dans, tiyatro, müzik, spor gibi bir çok alanda faaliyet gösteren kulüpler de bulunmaktadır