Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
K.T.Ü Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1970 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeofizik Kürsüsü olarak kurulmuştur. Lisansüstü eğitimine 1977 yılında, lisans eğitimine ise 1981 yılında başlanmıştır. Halen I. ve II. öğretime kayıtlı toplam 150 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Halen yüksek lisans 30, doktorada 15 olmak üzere lisansüstünde 45 öğrencimiz vardır. Bölümde 5 Prof., 2 Doç., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araş.Gör. görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Jeofizik Yüksek Mühendisi veya JeofizikYüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Jeofizik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
Program Profili  
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra ülkemizde kurulan 3. jeofizik mühendisliği bölümüdür. Bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan zengin maden potansiyelini ve bölgede meydana gelen doğal afetleri araştırmak amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca, öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltısuyu araştırmaları, zemin etüdleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir
Mezunların İstihdam Profilleri  
Jeofizik Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler. Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. ABD 61080, Trabzon-TURKEY
Telefonu      : +90 462 3772706
Belge Geçer           : +90 462 3257405
E-Posta      : gelisli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/jeofizik/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz Sismik Veri İşlem, Sismik-Yer Radarı, Elektrik-Elektromanyetik, Gravite Manyetik ve Sismoloji laboratuarı olmak üzere 5 araştırma ve uygulama laboratuarına sahiptir. Uygulamalı Jeofizik laboratuarında gravite, manyetik, sismik, elektrik ve elektromanyetik ve radyoaktif ölçümler yapabilen güncel aletler mevcuttur. Bu laboratuarda mikrotremör ve ivme ölçülerini yapacak aletler de yeralmaktadır. Sismoloji laboratuarına bağlı olarak Aydıntepe (Bayburt), Pazar (Rize), Espiye (Giresun) ve KTÜ kampüs alanında olmak üzere 4 istasyondan oluşan bir deprem kayıt şebekesi vardır. Sistem sürekli olarak çalışır ve bu istasyonlarda elde edilen kayıtlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yeraltı yapısı ve depremselliğinin belirlenmesi için kullanılır. Bölümümüzde 20 kişilik bilgisayar laboratuarı, lisans ve lisanüstü eğitimde kullanılan 6 adet tam donanımlı derslik ve 1 adet amfi mevcuttur.