Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://websecurity.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/bolum.aspx?pid=316&lang=1
Tel: +90 0462 3772876
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Maliye Anabilim Dalı ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013 yılında açılmıştır. Anabilim dalındaki çalışmalar maliye teorisi, mali hukuk, bütçe ve mali planlama ve mali hukuk olmak üzere dört bilim dalına ayrılır.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Maliye Doktoru
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
Doktora programlarına başvuracak adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına ve ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir. ALES puanı belirlenen alt sınırın üzerinde olmalıdır. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) ndan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Maliye Anabilim Dalı doktora programı, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlar. Bunun için iktisat, kamu maliyesi ve mali hukuk alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve kendini geliştirir. Araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretir, toplumsal fayda sağlamaya çalışır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Doktora programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programına yüksek lisans ile kabul edilenlerin en az iki, lisans diploması ile kabul edilenlerin en az dört dersi İngilizce olarak okumaları gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Mezunlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilmekte ve akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: KTÜ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ 61080 TRABZON
Telefonu: 3772876
Belge Geçer: 3257281
E-Postamehmettuncer1@yahoo.com
Web Adresihttp://websecurity.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/bolum.aspx?pid=316&lang=1
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
Maliye Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında hizmet vermekte olup olanakları aşağıdaki gibidir:
Akademik Personele Ait Oda sayısı: 10,
Bölümdeki Bilgisayar Sayısı: 10
Bölümdeki Yazıcı Sayısı: 9
Bölümdeki Projeksiyon Cihazı Sayısı:4
Bölümdeki Derslik Sayısı: 4 adet 100'er kişilik sınıf ve 150 kişilik amfi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerimizin derslerde ve akademik amaçlı çalışmalarında kullanabilmeleri için tümünde internet bağlantısı olan 40'ar bilgisayarlarla donanmış 2 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait seminer salonunda lisanüstü dersler ve seminer sunumları yapılabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüs içinde bulunan üniversitemizin merkez kütüphanesinden yararlanabilirler. Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta olup kullanıcıların kaynaklardan daha fazla yararlanabilmeleri için gerekli tüm donanım (bilgi tarama amaçlı 35 bilgisayar, lazer yazıcı ve tarayıcı) kütüphanede bulunmaktadır.
Fakültemiz binasında öğrencilerin hoşça vakit geçirecekleri ve dinlenebilecekleri şekilde düzenlenmiş öğrenci kafeteryası, kampüs içerisinde öyle yemeklerini yiyebilecekleri bir öğrenci yemekhanesi, sinema, tiyatro, konferans salonları, spor merkezi ve sahaları yer almaktadır. Üniversite düzeyinde öğrencilere sosyal faaliyet olanağı sunan fotografçılık ve görsel sanatlar, dağcılık, dans, tiyatro, müzik, spor gibi bir çok alanda faaliyet gösteren kulüpler de bulunmaktadır