Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi

Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Doktora
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img

KTÜ Senatosu’nun 15.06.2021 tarih ve 320/12 sayılı Kararı (Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu

Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve mezuniyet durumlarına göre belirlenen derslerden başarılı olmaları zorunludur. 

PROGRAMIN AMACI  
alt_img
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Yatay Geçiş:
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin 32.
maddesinin aşağıda belirtilen hükümlerine göre işlem yapılır:
(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın asgari
başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında yapılabilir.
(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşdeğerliği ve ders
uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS
eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.
(4) Üniversite dışından bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için YÖKDİL, e-YDS ve YDS
sınavlarından 60 puan ya da ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğeri puana sahip
olması gerekir.
Ders Saydırma:
Ders saydırma işlemleri 03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının
Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri?nin aşağıda belirtilen hükmüne göre gerçekleştirilir:
A - Derslerin Açılması ve Yürütülmesi
(4) Üniversitemiz lisansüstü programlarında başarısızlık ya da çeşitli nedenlerle kaydı silinen
öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz. Ancak öğrenci Üniversitemizin başka bir lisansüstü
programına başvurabilir. Bu durumda olan öğrenci daha önce başarılı olduğu derslerden en fazla
ikisini (6 kredi) ilgili anabilim dalının uygun görüşü doğrultusunda saydırabilir. Başka bir
üniversiteden kaydı silinerek Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenci, ilgili anabilim/bilim dalı
programında başarılı olunan derslerden en fazla ikisinden ders saydırma talebinde bulunabilir.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olup en fazla 12 yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın
sonunda öğretim planında yer alan zorunlu/seçmeli derslerden ve seminer dersinden başarılı
olunması, en geç beşinci yarıyılın sonundan yeterlilik sınavına girilmesi ve en geç 12. yarıyılın
sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavına girilmesi gerekmektedir (Bkz.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev ya da ikinci bir
ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30,
yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu
başarı notu olarak en az ?BB? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img

Doktora programından mezun olmak için;

- Toplam 24 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin ve kredisiz olan seminer, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” ile “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,

- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,

- “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri tez savunma sınavına kadar

- Üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.

- Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sosyal Bilimleri Enstitüsü “Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları”nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir 

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Bu programı tamamlayan mezunlarımız kabul şartları ve gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde üniversitelerde ilgili alanda akademik personel olarak çalışma imkânı elde edebilmektedirler. Ayrıca alanın getirdiği mesleki çeşitlilik imkânı nedeniyle birçok farklı kurumda uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi
Telefonu: +90 462 377 20 22
Belge Geçer: +90 462 325 32 10
E-Postasosbilens@ktu.edu.tr
Web Adresi
Anabilim Dalı Olanakları  
alt_img
Tam donanımlı bilgisayar salonları, projeksiyon ve slayt makineleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.