Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3003 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 4+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ali Can DALOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ali Can DALOĞLU,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere akışkan ve akış problemlerinin çözümünde ve akış sistemlerinin tasarımında gerekli olan temel bilgileri kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Düzlem ve eğrisel yüzeyler üzerinde hidrostatik basınç dağılımını ve basınç kuvvetini hesaplayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 2 :

Çeşitli akışlar için denetim hacmi üzerinde uygun korunum yasalarını yazabilecek ve uygulayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 3 :

Değişik akışlar için sonsuz küçük eleman analizi yapabilecek

1,2

1

ÖÇ - 4 :

Boyut analizini mühendislik problemlerinde kullanabilecek

1,2

1

ÖÇ - 5 :

Sürtünmeli boru akışı için akış karakteristiklerini ve basınç kayıplarını hesaplayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 6 :

Cisimler etrafındaki akışta cisme gelen direnç ve kaldırma kuvvetlerini hesaplayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 7 :

Sıkıştırılabilir akış özelliklerini tanıyabilecek

1,2

1

ÖÇ - 8 :

Türbomakina tasarımında gerekli parametreleri seçebilecek

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş. Akışkan içinde basınç dağılımı. Denetim bölgesi için integral bağıntılar. Akışkan hareketinin diferansiyel denklemleri. Boyut analizi ve benzerlik. Borularda sürtünmeli akış. Cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akış. Türbomakinalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

GİRİŞ; akışkan kavramı, boyutlar ve birimler, hız alanının özellikleri, akışkanların özellikleri, temel akış analiz teknikleri, akış biçimleri.

 Hafta 2

AKIŞKAN İÇİNDE BASINÇ DAĞILIMI; basınç ve basınç gradyanı, hidrostatik basınç dağılımı, düzlemsel yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvetler.

 Hafta 3

AKIŞKAN İÇİNDE BASINÇ DAĞILIMI; eğrisel yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvetler, katmanlı akışkanlarda hidrostatik kuvvetler, yüzme ve kararlılık, katı cisim gibi harekette basınç dağılımı.

 Hafta 4

DENETİM BÖLGESİ İÇİN İNTEGRAL BAĞINTILAR; akışkanlar mekaniğinin temel fiziksel yasaları, Reynolds Transport teoremi, Kütlenin korunumu

 Hafta 5

DENETİM BÖLGESİ İÇİN İNTEGRAL BAĞINTILAR; doğrusal momentum denklemi, açısal momentum denklemi, enerji denklemi, sürtünmesiz akış: Bernoulli denklemi

 Hafta 6

AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ; akışkanın ivme alanı, kütle korunumu için diferansiyel denklem, doğrusal momentumun diferansiyel denklemi, diferansiyel enerji denklemi, temel denklemler için sınır koşulları.

 Hafta 7

AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ; akım fonksiyonu, çevrinti vektörü ve dönümsüzlük, potansiyel akış, düzlemsel potansiyel akış örnekleri, sıkıştırılamaz sürtünmeli akış örnekleri.

 Hafta 8

BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK; boyutsal uyumluluğun temel ilkeleri, Pi teoremi, temel denklemlerin boyutsuzlaştırılması, benzerlik ve modelleme

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

BORULARDA SÜRTÜNMELİ AKIŞ; Reynolds sayısı rejimleri, iç ve dış sürtünmeli akışlar, borularda akış, üç tip boru akış problemi.

 Hafta 11

BORULARDA SÜRTÜNMELİ AKIŞ; boru sistemlerinde yerel kayıplar, çok borulu sistemler, akış ölçerler.

 Hafta 12

CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ; Reynolds sayısı ve geometri etkileri, momentum integral yaklaşımları, sınır tabaka denklemleri, deneysel dış akışlar.

 Hafta 13

SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ; adyabatik ve izantropik akış, değişken kesitli kanallarda izantropik akış, normal şok dalgası, yakınsak ve ıraksak lülelerin çalışması, sürtünmeli sıkıştırılabilir kanal akışı.

 Hafta 14

SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ; ısı geçişli sürtünmesiz kanal akışı, iki boyutlu sesüstü akış, Prandtl-meyer genişleme dalgaları.

 Hafta 15

TÜRBOMAKİNALAR; santrifüj pompa, pompa performans eğrileri ve benzerlik kuralları, karışık ve eksenel akışlı pompalar, pompa çalışma noktasının sistem karakteristiği ile uyuşması, türbinler.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1White, F. M. (Çevirenler: Kırkköprü, K. Aydın, E.), 2004; Akışkanlar Mekaniği, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

2Çengel, Y. A., and Cimbala, J. M. (Çevirenler: Tahsin, E. vd.), 2015; Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Palme Yayınları, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Young, D. F., Munson, B. R., Okiishi, T. H. and Huebsch, W. W. (Çevirenler: Yücel N. vd.), 2013; Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Nobel Yayıncılık, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

16/11/2017

2

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

2

5

10

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

6

24

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150