Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3005 PLANLAMA STÜDYOSU - IV 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP2004 - Planlama Stüdyosu - III dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Zeynep YILMAZ BAYRAM
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölüm öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İl, kent ve bunların yakın çevrelerinden oluşan çalışma alanında; bölge planlamanın farklı ölçek ve kademelerdeki alan tanımları ile (bölge/havza/alt bölge/kent bölge/metropolitan kent/bölge) bu kademelerdeki planlamanın içerik ve tekniklerinin kavranmasıdır. Bu kapsamda yerleşmeler hiyerarşisinin, ağ ilişkilerinin tanımlanması ve sektörel, mekânsal, işlevsel bütünlüklü bir alanda makro analizlerin yapılması, politika ve plan üretimi. Planlamanın hiyerarşik düzeni içinde politika ve planların bileşenleri ve bölgesel model ve analiz/sentez ve planlama yaklaşımlarının kavranması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yerleşmeler arası ekonomik, sosyal, yönetsel, politik ilişki türlerini ve özelliklerini tanımlayabilecekler.

3,5,7,8,11,16,17,20

3,5

ÖÇ - 2 :

üst ölçek planlama mekanını (bölge, alt bölge, metropol, vb.) doğal, ekonomik, beşeri, kültürel, politik yönleriyle analiz edebilecekler, bunun için uygun teknikleri seçebilecekler.

1,3,5,7,8,11,12,16,17,20

3,5,6

ÖÇ - 3 :

yerel planlama konularını üst ölçek plana aktarabilecekler.

1,3,4,7,9,12,16,17,18,20

4,6

ÖÇ - 4 :

gelişme seçeneklerini ve bunların doğal, fiziksel, ekonomik ve beşeri yapı üzerindeki etkilerini kestirebilecekler.

1,3,4,5,11,12,16,17,18,20

6

ÖÇ - 5 :

plan ölçeğine uygun, uygulamaya yönelik politika seçeneklerini ve uygulama araçlarını ortaya koyabilecekler.

1,3,5,7,8,11,12,16,17,18,19,20,21

3,6

ÖÇ - 6 :

üst ölçek plan anlatım-iletim tekniklerini kullanabilecek, topluluk önünde çalışmalarını sunabilecek, savunabilecekler.

16,17,18,19,20

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel gelişmeler ve yeni politikalar; uluslararası ve uluslar ötesi organizasyonlar, sınır ötesi bölgeler, bölgelerarası dengesizlik, kent bölgesi yerleşme ağları kavramları ve mekânsal yansımaları; kentsel-kırsal alan ilişkileri. Kaynaklar ve sektörler (çevresel değerler, doğal ve tarihi varlıklar, sektörler, bölgesel etkileri ve etkileşimleri) . Ülke gelişme stratejileri ve bölgesel / alt bölgesel gelişme vizyonu. Bölgesel nüfus ve işgücü yapısı ve dağılımı, yerleşmelerin gelişme yönleri, büyüklükleri ve makroformları. Sektörel yer seçim ölçütleri. Makro kararlar; kentsel ve kırsal alanlarda gelişme odakları/ağları. 1/100.000 ölçekli bölge planı, üstü ölçekteki (1/250.000 vb.) il ve yakın çevresi bölgesel gelişme planı ile altı ölçekteki kent-bölge yapısal planı (1/25.000) ve plan hükümleri, politikalar. Öncelikli ve özellikli bölge ve sektörler için politika üretimi. Uygulama önceliklerinin ve stratejilerin belirlenmesi. Farklı ölçeklerde bölge planı ve raporu hazırlama sürecinde veriler/analizler/hesaplamalar, değerlendirme yöntem ve teknikleri ve bu planlar ile raporlarının hazırlanması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Analitik etüt rapor içeriklerinin tamamlanması; Raporun jüri öncesi son taslak teslimi

 Hafta 2

Raporun son revizyonu, 1. Jüri (Analitik etüt çalışmaları)

 Hafta 3

Kütahya İli ve Yakın Çevresi Bölgesel Gelişme Planı (1/300 000- 400 000 Ölçekli) (Veri Derleme ve Analiz Aşaması) Anlatım: Bölge Tanımı ve bölge planlamaya yönelik temel kavram, kuram, model ve teknikler

 Hafta 4

Kütahya İli ve Yakın Çevresi Bölgesel Gelişme Planı (1/300 000- 400 000 Ölçekli) (Sentez Aşaması) Anlatım: Bölge planlamada istatistik teknikler, analizler ve bölgenin tanımlanması

 Hafta 5

Kütahya İli ve Yakın Çevresi Bölgesel Gelişme Planı (1/300 000- 400 000 Ölçekli) (Plan, Rapor ve Notları) Kısa sınav

 Hafta 6

2. Jüri (Kütahya İli ve Yakın Çevresi Bölgesel Gelişme Planı çalışmaları) (1/300 000- 400 000 Ölçekli)

 Hafta 7

Kütahya İli Bölge Planı (1/100 000- 150 000 Ölçekli) (Veri Derleme ve Analiz aşaması) Anlatım: Kent-kır ilişkisi /kırsal potansiyeller

 Hafta 8

Kütahya İli Bölge Planı (1/100 000- 150 000 Ölçekli) (Sentez Aşaması) Anlatım: 1/100 000 ölçeğinde çizim teknikleri ve anlatım dili

 Hafta 9

ARASINAV HAFTASI

 Hafta 10

Kütahya İli Bölge Planı (1/100 000- 150 000 Ölçekli) (Plan, Rapor ve Notları) Kısa sınav

 Hafta 11

3. Jüri (Kütahya İli Bölge Planı çalışmaları) (1/100 000- 150 000 Ölçekli)

 Hafta 12

Kütahya İli Bölge Planı Revizyonu (1/100 000- 150 000 Ölçekli)

 Hafta 13

Kütahya Kent Bölge Yapısal Planı (1/25 000 Ölçekli) (Sınır Tespiti)

 Hafta 14

Kütahya Kent Bölge Yapısal Planı (1/25 000 Ölçekli) (Taslak Plan)

 Hafta 15

FINAL TESLIMI ICIN CALISMA HAFTASI

 Hafta 16

4. Jüri / Final Jürisi (Tüm Ölçekler)

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydemir, S., Aydemir, S., Öksüz, A., M., Özyaba, M., Sancar, C., Beyazlı, D., Ş., Türk, Y., A., 2004; Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Yayınevi, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1Arkon, C. 1988; Şehir Planlamada Niceliksel Teknikler, DEÜ Müh.-Mim. Fakültesi Yayınları, İzmir

2Çubukçu, K. M., 2015, Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, 2. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara

3Tekeli, İ. 2008; Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

4Eraydın, A. (ed.) 2006; Değişen Mekân, Dost Kitabevi, Ankara.

5Taneri, E., 1986; Bölge Planlama, Doğan Matbaası, İstanbul

6Hall, P., 2002; Urban and Regional Planning, Routledge, London and New York

7David, A., P., (ed.). 2007; Regional Planning, Edward Elgar, UK

8Göçer, O., 1990; Ülke Planlama İlkeleri, Yıldız Üniv. Matbaası, İstanbul

9Atalık, G., 1989; Bölge Planlamasına Giriş, İTÜ Matbaası, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Kısa sınav

5
10

20/10/2016
24/11/2016

4

15

Sunum

2
6
11

29/09/2016
27/10/2016
01/12/2017

12

25

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2017

4

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

10

14

140

Sınıf dışı çalışma

8

13

104

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

0

0

0

Arasınav

10

1

10

Uygulama

6

1

6

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

30

1

30

Dönem sonu sınavı

10

1

10

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

300