Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2009 ARAZİ KULLANIMI PLANLAMASI 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Yelda AYDIN TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, öğrencilere tarihsel perspektifte fiziksel yapı ve arazi kullanım dokusu hakkında bilgilerin aktarılmasıdır. Modern dönemde, nüfus artışı ve işgücü yapısının etkisiyle oluşan arazi kullanım farklılaşmaları ve gereksinimlerinin neler olduğu; bunların tarihsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle ilişkisi yerel, bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ele alınacaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kentin fiziksel yapısı ve arazi kullanım dokusu arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler.

1,5,7

1,4

ÖÇ - 2 :

arazi kullanımını etkileyen etmenleri ve arazi kullanım farklılaşmaları ve gereksinimlerinin neler olduğunu tanımlayabilecekler.

1,5,7

1,4

ÖÇ - 3 :

arazi kullanım farklılaşmalarının tarihsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle ilişkisini yerel, bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ele alıp tanımlayabilecekler.

1,5,7

1,4,5

ÖÇ - 4 :

arazi kullanım planlaması sürecini ve bu süreçte doğal, fiziksel ve sosyo-ekonomik bilgilerin önemini, analiz ve sentezini açıklayabilecekler ve farklı ölçeklerdeki kent/kentsel alanlara uygulama becerisi kazanacaklar.

1,5,7

1,4,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyal gelişme ve kentsel fiziki formun dönüşümü; Yerleşmeler arasında yapısal farklılıklar; Farklı ölçek, nüfus ve işgücü yapısında arazi kullanım kararları ve gereksinimleri; Yerleşmeler sistemi ve hiyerarşisi; Kentsel gelişme formu, arazi kullanım formu ve yoğunluk; Arazi kullanım ilkeleri, teknikleri, kuralları ve farklı arazi kullanım türlerinin (konut, ticaret, sanayi, rekreasyon vb. ) dağılımı; Arazi kullanım ekonomisi; Verili bir alanda farklı arazi kullanım türlerinin mekansal gereksinimlerinin analizi ve yerseçim kriterlerinin, arazi kullanım kalitesinin ve dokusunun tartışılması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse başlama, dersin amacı, içeriği hakkında bilgilendirme

 Hafta 2

Arazi kullanım planı ve planlaması; Planlamada toplum yararı, arazi kullanım planlaması dinamikleri, planlama süreci, planlamada amaç ve hedefler

 Hafta 3

Arazi kullanım planlamasında bilgi ve analiz (planlama alanının fiziksel analizi ve analiz teknikleri) Arazi kullanım planlamasında alan çalışması ve analizinin amacı, analiz çalışmasında araştırılacak konular, analiz teknikleri: görsel analiz, tarihi analizler, townscape analizi, okunabilirlik analizi vb.

 Hafta 4

Arazi kullanım planlamasında bilgi, planlama alanının sosyal ve ekonomik analizi

 Hafta 5

Arazi kullanım planlamasına yönelik fiziksel verilerin sentezi Planlama alanına yönelik sentez çalışmasının amacı, arazi kullanım planlamasındaki yeri ve önemi, analiz çalışmalarıyla ilişkisi, dikkate alınması gereken konular, sentez çalışmaları: yerleşilebilirlik sentezi, nüfus sentezi, teknik altyapı sentezi, çevresel ve görsel irdeleme sentezi, SWOT, vb.

 Hafta 6

Kentsel strüktür oluşumunu etkileyen etmenler, arazi değeri oluşumu

 Hafta 7

Kentsel strüktür oluşumunu etkileyen etmenler, arazi değeri oluşumu

 Hafta 8

Plan yapma, uygulama,izleme

 Hafta 9

Yarıyıl içi çalışma

 Hafta 10

Arazi kullanım planlamasını yönlendiren yasalar, buna bağlı yönetmelikler ve araçlar, aktörler ve katılım Planlamaya etki eden etmenler, planlamaya etki eden yasal ve siyasal etmenler, 3194 sayılı imar yasası çerçevesinde plan türleri ve ilgili yönetmelikler, planlama süreci, düzenleme araçları, planlamada yer alan aktörler ve planlamaya katılım: katılımı gündeme getiren nedenler, katılım teknikleri, vb.

 Hafta 11

Arazi kullanım planlamasını yönlendiren yasalar, buna bağlı yönetmelikler ve araçlar, aktörler ve katılım-devam

 Hafta 12

Arazi kullanım planlamasında mevcut dokunun iyileştirilmesi, yenileme, canlandırma araç ve teknikleri (kamu-özel işbirliği, vb.)

 Hafta 13

Arazi kullanım planlamasında mevcut dokunun iyileştirilmesi, yenileme, canlandırma çalışmaları, Merkez alana ilişkin sorunlar ( ulaşım:yaya-taşıt ilişkisi, açık alan yetersizliği, merkez yayılması, vb), tarihi ve yeni dokuya ilişkin düzenleme çalışmaları

 Hafta 14

Arazi kullanım planlamasında mevcut dokunun iyileştirilmesi, yenileme, canlandırma (Konut ve diğer işlev alanları)

 Hafta 15

Plan değerlendirme teknikleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Roberts, M., 2001; Area Analysis, M.Roberts, C.Greed (eds.), Approaching Urban Design the Design Process, Longman, England

 

İlave Kaynak

1Moughtin C., 1999; Urban Design: Method and Techniques,Oxford Press.

2Lynch, K., 1980; Managing the Sense of Region, MIT Press.

3Bademli, R., 2005; Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

21/11/2016

1

30

Ödev

10

27/11/2016

2

20

Dönem sonu sınavı

16

14/01/2017

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

10

20

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

18

1

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

82