Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ3017 SEDİMANTOLOJİ 3+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Sadettin KORKMAZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Mehmet Ziya KIRMACI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Sedimanter kayaçların olusumunu sağlayan süreçleri, kayaçların fiziksel ve kimyasal parçalanması, tortu tanelerinin ve çözeltilerin akışkanlarla taşınması ve sürüklenmesi, yerçekimine bağlı olarak çökelme veya tortulaşma, kimyasal ve biyolojik çökelme ve tortuların yeraltında değişimine neden olan çeşitli fiziksel ve kimyasal olayları, tortul kayaçları ve tortul ortam ve fasiyesleri öğrenciye anlatmak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sedimanter süreçleri kavramalı ve açıklayabilmeli

2,3,12,14

1

ÖÇ - 2 :

sedimanter kayaçları tanımlamalı, adlandırmalı ve sınıflamalı

2,3,4,11,12,14

1,4

ÖÇ - 3 :

tortul yapıları tanımalı ve yorumlayabilmeli

5,11,14

1,4

ÖÇ - 4 :

çökelme ortamlarını ve fasiyeslerini tanıyabilmeli, açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli

3,5,10,12,13,14

1

ÖÇ - 5 :

sedimanter havzaları tanımalı, sınıflamalı ve karşılaştırabilmeli

12,14

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

- Ayrışma. - Silisiklastik Tortunun Taşınması ve Depolanması. - Sedimanter Kayaçların Fiziksel Özellikleri: Sedimanter Dokular, Sedimanter Yapılar; - Silisiklastik Sedimanter Kayaçlar: Kumtaşları, Konglomeralar, Şeyller Diyajenez. - Karbonatlı Sedimanter Kayaçlar: Kireçtaşları, Kireçtaşlarının Diyajenezi, Dolomitler. - Diğer Kimyasal/Biyokimyasal Sedimanter Kayaçlar: Evaporitler, Silisli Sedimanter Kayaçlar (Çörtler), Demirli Sedimanter Kayaçlar, Sedimanter Fosforitler. - Sedimanter Ortamlar: Ortamsal Yorumlamanın Prensipleri ve Sınıflama, Karasal Ortamlar (Akarsu Sistemleri, Rüzgâr/Çöl Sistemleri, Göl - Sistemleri), Kenar-Denizel (Geçiş) Ortamlar (Delta Sistemleri, Plaj ve Bariyer Adaları Sistemleri), Silisiklastik Denizel Ortamlar (Şelf Ortamı, Okyanus/Derin Deniz Ortamı), Karbonat ve Evaporit Ortamlar (Karbonat Şelf Ortamları, Organik Resif Ortamları, Yamaç/Havza Karbonatları).

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ayrışma ve Topraklar: Giriş, Ayrışma Süreçleri, Fiziksel Ayrışma, Kimyasal Ayrışma, Ayrışma Ürünleri, Topraklar.

 Hafta 2

Silisiklastik Tortuların Taşınması ve Depolanması: Giriş, Sıvı akmalarının Temel İlkeleri, Laminer-Türbülans Akmalar. Reynold Sayısı, Akışkanlarla Tane Taşınması

 Hafta 3

Tortu Gravite (Kütle Çekim) Akmalarıyla Tane Taşınması: Türbidit Akıntıları, Akışkanlaşmış Akmalar, Tane Akmaları, Moloz Akmaları ve Çamur Akmaları.

 Hafta 4

Silisiklastik Sedimanter Kayaçlar: Giriş, Kumtaşları, Mineraloji, Mineral Çimentolar, Kimyasal Bileşim, Kumtaşlarının Sınıflaması, Kumtaşlarının Ana Sınıflarının Genel Özellikleri.

 Hafta 5

Diyajenez: Diyajenez Safhaları ve Bölgeleri, Ana Diyajenetik Süreçler. Konglomeralar: Tane Bileşimi, Sınıflama, Konglomeraların Kökeni ve Oluşumu. Şeyller: Bileşim, Sınıflama Şeyllerin Kökeni ve Oluşumu.

 Hafta 6

Karbonat Sedimanter Kayaçlar: Giriş, Kimya, Mineraloji, Kireçtaşı Dokuları, Karbonat Taneler, Mikrokristalli Kalsit, Spari Kalsit, Kireçtaşlarının Sınıflaması.

 Hafta 7

Karbonat Diyajenezi: Karbonat Diyajenez Rejimleri, Ana Diyajenetik Süreçler ve Değişimler,

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Dolomitler: Dolomitlerin Kökeni ve Dolomitleşme Modelleri, Dedolomitleşme, Dolomit Dokularının Sınıflaması.

 Hafta 10

Diğer Kimyasal/Biyokimyasal Sedimanter Kayaçlar: Giriş, Evaporitler, Evaporitlerin Bileşimi, Evaporitlerin Sınıflaması, Evaporit Tortuların Kökeni. Silisli Sedimanter Kayaçlar: Mineraloji ve Doku, Sınıflama ve Oluşum, Çörtlerin Kökeni. Demirli Sedimanter Kayaçlar, Sedimanter Fosforitler: Fosfatların Bileşim, Fosfat Tortularının Çeşitleri, Fosfatların Kökeni,

 Hafta 11

Sedimanter Yapılar: Giriş, Birincil Sedimanter Yapıların Sınıflaması, Tabakalanma ve Tabaka Şekilleri, Tabakalanma Düzlemi İşaretleri, Erozyon ve Çökelmeden Kaynaklanan İşaretler, Deformasyonla Oluşan Yapılar. Paleoakıntı Analizi.

 Hafta 12

Sedimanter Ortamlar. Ortamsal Yorumlama Prensipleri ve Sınıflama, Karasal Ortamlar: Akarsu Sistemleri, Çöl Sistemleri, Göl Sistemleri.

 Hafta 13

Kenar-Denizel (Geçiş) Ortamları: Delta Sistemleri. Plaj ve Bariyer Ada Sistemleri, Gelgit Düzlüğü Sistemleri.

 Hafta 14

Denizel Ortamlar: Şelf Ortamları, Karbonat Şelf Ortamları, Organik Resifler, Okyanusal (Deri-Su) Ortamları.

 Hafta 15

Dönem sonu sınavı

 Hafta 16

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Korkmaz, S.; Kırmacı, M. Z. 2016; Sedimantoloji Ders Notları/PPT sunumlar, KTÜ Trabzon

2Sedimantoloji ve Stratigrafi Temel İlkeleri, Boggs, S. Jr. Çeviri: Muhittin Görmüş, Ankara Üniversitesi yayınları No:415, Yayın evi yayın no:13, Ankara

 

İlave Kaynak

1Folk, R.L. 1974; Petrology of sedimentary rocks: Hemphill Austin, Texas, 182 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

11/11/2012

2

50

Dönem sonu sınavı

16

13/01/2013

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Laboratuar çalışması

1

14

14

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

1

12

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

167