Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3013 MEDENİ USUL HUKUKU - I 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiAVUKAT Nedim Şenol ÇELİK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

6,8,9

1

ÖÇ - 2 :

Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

6,8

1

ÖÇ - 3 :

Olay çalışması yapabilir

1,2,4,6,7

1

ÖÇ - 4 :

Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

1,2,3,4,5,6,7,9

3

ÖÇ - 5 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,6,7,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Medenî Usûl Hukukuna ilişkin genel bilgiler

 Hafta 2

Uyuşmazlığın ortaya çıkışı ve çözüm yolları, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, Medenî Usûl Hukukun anlamı ve amacı

 Hafta 3

Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları, Medenî Usûl Hukuku kurallarının yorumu, Yargı Kavramı

 Hafta 4

Yargı yolu kavramı, yargı çeşitleri, anayasa yargısı, idari yargı ve adli yargı, adli yargıda çekişmeli ve çekişmesiz yargı kavramları

 Hafta 5

Mahkemeler, ilk derece mahkemeleri, kuruluş kanunları, genel ve özel mahkemeler, uygulama ödevlerinin verilmesi, çalışma gruplarının oluşturulması.

 Hafta 6

İstinabe, görev ve yetki, görevsizlik üzerine yapılacak işlemler, görevsizlik kararının kesinleşmesi üzerine verilecek gönderme talep dilekçesinin hazırlanması, öğrenciler tarafından hazırlanan dilekçelerin toplanması.

 Hafta 7

Öğrenciler tarafından yazılan ve incelenen dilekçelerin dağıtılması, hataların gözden geçirilmesi. Yargı görevlileri, hâkimin bağımsızlığı, hakimin yürütme ve yasama karşısında bağımsızlığı, hakimlerin sorumluluğu, yasaklılığı ve reddi

 Hafta 8

Usûl işlemleri, süreler, eski hale getirme, tebligat

 Hafta 9

Taraf kavramı ve davanın tarafları, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, temsil, dava arkadaşlığı, ihtiyari ve zorunlu dava arkadaşlığı, davaya müdahale, grup çalışmalarına refakat edilmesi.

 Hafta 10

Medenî Usûl Hukukuna hakim olan ilkeler, tasarruf ilkesi, taraflarca getirilme ilkesi, Teksif ilkesi, yargılamanın hakim tarafından yürütülmesi, davayı aydınlatma ödevi, doğrudanlık ilkesi, adil yargılanma hakkı, hukukî dinlenilme hakkı, usûl Ekonomisi ilkesi, alenilik ilkesi, sözlülük-yazılılık ilkesi, mahkemelerde kullanılan dil ve tarafların yükümlülüğü, grup çalışmalarına refakat edilmesi.

 Hafta 11

Dava hakkında genel bilgiler, dava kavramı, dava şartları, pratik çalışma, grup çalışmalarına refakat edilmesi.

 Hafta 12

Dava çeşitleri, eda davaları, tespit davaları, terditli davalar, seçimlik davalar, davaların yığılması, mütelahik davalar, topluluk davaları, grup çalışmalarına refakat edilmesi.

 Hafta 13

Kısmi davalar, belirsiz alacak davaları, konu ile ilgili yargıtay içtihatlarının tartışılması, davanın açılması, dava dilekçesi, dava dilekçesinin hazırlanması, dava açılmasının sonuçları, iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı, teminat gösterilmesi.

 Hafta 14

Savunma, savunma hakkı ve davaya cevap, cevap dilekçesinin hazırlanması, savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı, grup çalışmalarına refakat edilmesi.

 Hafta 15

Ön inceleme,ön incelemenin yapılış şekli ve tahkikata geçilmesi, tahkikat yapılması, duruşmalar, duruşma disiplini, mahkeme kayıtları, mahkeme ödevlerinin toplanması, grup çalışmalarına refakat edilmesi, ödevlerin kabul edilmesi.

 Hafta 16

İsticvap, dosyanın işlemden kaldırılması, ıslah, dava konusunun devri, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1PROF. DR. SUHA TANRIVER, MEDENÎ USÛL HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR VE İLK DERECE YARGILAMASI CİLT 1, VEDAT KİTAPÇILIK

 

İlave Kaynak

1 PROF. DR. HAKAN PEKCANITEZ, PROF. DR. OĞUZ ATALAY, PROF. DR. MUHAMMET ÖZEKES, MEDENÎ USÛL HUKUKU, YETKİN YAYINLARI

2PROF. DR. BAKİ KURU, İSTİNAF SİSTEMİNE GÖRE YAZILMIŞ MEDENÎ USÛL HUKUKU, LEGAL YAYINLARI

3 PROF. DR. İLHAN POSTACIOĞLU, AV. SÜMER ALTAY, MEDENÎ USÛL HUKUKU DERSLERİ,VEDAT KİTAPÇILIK

4PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ, MEDENİ YARGILAMA HUKUKU, CİLT l-ll, YAZARIN KENDİ YAYINI

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2012

1

50

Dönem sonu sınavı

16

10/01/2013

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

6

24

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

6

36

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

105